返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

吴季子墓

白珽 [宋代]

圣人如日月,下照无党私。shèng rén rú rì yuè,xià zhào wú dăng sī。

藏珠与韫玉,所得自华滋。cáng zhū yŭ yùn yù,suŏ dé zì huá zī。

恭惟吴季子,夙稟明睿姿。gōng wéi wú jì zĭ,sù bĭng míng ruì zī。

近取子臧节,远绍泰伯基。jìn qŭ zĭ zāng jié,yuăn shào tài bó jī。

两以大国让,廉风起蛮夷。liăng yĭ dà guó ràng,lián fēng qĭ mán yí。

观乐义已烛,挂剑心如饴。guān lè yì yĭ zhú,guà jiàn xīn rú yí。

时方尚诈力,子独恪且只。shí fāng shàng zhà lì,zĭ dú [kè,què] qiĕ zhĭ。

时方事寇攘,子独甘弃遗。shí fāng shì kòu [răng,ráng],zĭ dú gān qì yí。

孔子不到吴,闻风重赍咨。kŏng zĭ bù dào wú,wén fēng [zhòng,chóng] jī zī。

佳城介申浦,采地亦在兹。jiā chéng jiè shēn pŭ,căi dì yì zài zī。

特书寄余哀,岂不遐迩思。tè shū jì yú āi,qĭ bù xiá ĕr sī。

惋惋龙蛇翥,皎皎星日垂。wăn wăn lóng shé zhù,jiăo jiăo xīng rì chuí。

禹世怀道义,取舍实系之。yŭ shì huái dào yì,qŭ shĕ shí [xì,jì] zhī。

寄言邦之人,无但岘首悲。jì yán bāng zhī rén,wú dàn xiàn shŏu bēi。

吴季子墓译文

译文

吴季子墓注释

注释

吴季子墓赏析

赏析

吴季子墓背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号