返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

梁源异松图行为台州赵别驾作

林宪 [宋代]

座中忽觉林樾幽,怪松堕前惊两眸。zuò zhōng hū jué lín yuè yōu,guài sōng duò qián jīng liăng móu。

孤根蟠错涌鳞鬣,百干奋跃纷戈矛。gū gēn pán cuò yŏng lín liè,băi gān fèn yuè fēn gē máo。

千岁之柯海波卷,十亩之阴风霭浮。qiān suì zhī kē hăi bō juăn,shí mŭ zhī yīn fēng ăi fú。

上云变幻舞鸾鹄,下风哮吼搏蛟虬。shàng yún biàn huàn wŭ luán [hú,gŭ],xià fēng [xiào,xiāo] hŏu bó jiāo qiú。

影入月窟兔缩距,声撼水府鲸掉头。yĭng rù yuè kū tù [suō,sù] jù,shēng hàn shuĭ fŭ jīng diào tóu。

初夏花黄醍醐结,四时芽茁绀绿抽。chū xià huā huáng tí hú jiē,sì shí [yá,dí] zhuó gàn lǜ chōu。

嘘晴噀雨莽奇怪,摇山荡海寒飕飕。xū qíng xùn yŭ măng qí guài,yáo shān dàng hăi hán sōu sōu。

天开地避何日种,阴惨阳舒谩神搜。tiān kāi dì bì hé rì zhòng,yīn căn yáng shū mán shén sōu。

乡闾讽诵喜辄应,僧伽护爱诃不休。xiāng lǘ fĕng sòng xĭ zhé yìng,sēng [jiā,gā,qié,qiā] hù ài hē bù xiū。

得非孔明庙前铜柯柏,元气淋淳锺此夫焉瘦。dé fēi kŏng míng miào qián tóng kē băi,yuán qì [lín,lìn] chún zhōng cĭ fū yān shòu。

得非道者庵边隔世植万本,伦魁飞来排斡予交樛。dé fēi dào zhĕ ān biān gé shì zhí wàn bĕn,lún kuí fēi lái pái wò [yŭ,yú] jiāo jiū。

安得此松据此地,轮囷傲蹇无侣俦。ān dé cĭ sōng [jù,jū] cĭ dì,lún jūn ào jiăn wú lǚ chóu。

我尝两赋罗汉树,诗人许我不但杨与尤。wŏ cháng liăng fù luó hàn shù,shī rén xŭ wŏ bù dàn yáng yŭ yóu。

一在天台匿峰岭顶,芘覆方广之寺瀑布流。yī zài tiān tāi nì fēng lĭng dĭng,[bì,pí] fù fāng guăng zhī sì [pù,bào] bù liú。

一与郡治参云亭对峙,白猿啼蹶忽惊紫凤留。yī yŭ jùn zhì [cān,cēn,shēn] yún tíng duì [zhì,shì],bái yuán tí jué hū jīng zĭ fèng liú。

因知三台气忠厚,何但当代人材优。yīn zhī sān tāi qì zhōng hòu,hé dàn dāng dài rén cái yōu。

至於树木亦豪伟,岁寒动足光林丘。zhì [wū,yū,yú] shù mù yì háo wĕi,suì hán dòng zú guāng lín qiū。

问诸故老考初始,或云五季方栽培。wèn zhū gù lăo kăo chū shĭ,huò yún wŭ jì fāng zāi péi。

黄宋恶迹寺傍庙,野僧无知但包羞。huáng sòng è jì sì bàng miào,yĕ sēng wú zhī dàn bāo xiū。

又云道人梁君隐唐末,建立鼎灶结茅深岩陬。yòu yún dào rén liáng jūn yĭn táng mò,jiàn lì dĭng zào jiē máo shēn yán zōu。

与二道伴王与白,赤铅紫汞火候卦气周。yŭ èr dào bàn wáng yŭ bái,chì qiān zĭ gŏng huŏ hòu guà qì zhōu。

千日丹成各升举,舍庵为寺答应求。qiān rì dān chéng gè shēng jŭ,shĕ ān wèi sì [dá,dā] yìng qiú。

后人诞谩附名号,妄踪狂躅何悠悠。hòu rén dàn mán fù míng hào,wàng zōng kuáng zhú hé yōu yōu。

当时丹气蒸山一乡植物茂,丹液入根独此偃盖稠。dāng shí dān qì zhēng shān yī xiāng zhí wù mào,dān [yè,yì] rù gēn dú cĭ yăn gài chóu。

势蟠形踞抱龙虎,梢圆叶厚缀球旒。shì pán xíng jù bào lóng hŭ,shāo yuán yè hòu zhuì qiú liú。

芘民曾却折额虎,供桃时下青茸猴。[bì,pí] mín céng què zhé é hŭ,gòng táo shí xià qīng [róng,rŏng] hóu。

四百余年颇灵异,图经不载记不收。sì băi yú nián pō líng yì,tú jīng bù zài jì bù shōu。

贤哉赵公眼高远,褒贬万态如春秋。xián zāi zhào gōng yăn gāo yuăn,bāo biăn wàn tài rú chūn qiū。

一见指呼韦偃辈,咄嗟而办造化侔。yī jiàn zhĭ hū wéi yăn bèi,[duō,duò] jiē ér bàn zào huà móu。

竭囊底智老我语,搜搅造化正恐神鬼愁。jié náng dĭ zhì lăo wŏ yŭ,sōu jiăo zào huà zhèng kŏng shén guĭ chóu。

梁源异松图行为台州赵别驾作译文

译文

梁源异松图行为台州赵别驾作注释

注释

梁源异松图行为台州赵别驾作赏析

赏析

梁源异松图行为台州赵别驾作背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号