返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

忆江南

吕岩 [唐代]

淮南法,秋石最堪夸。huái nán fă,qiū shí zuì kān kuā。

位应乾坤白露节,象移寅卯紫河车。wèi yīng qián kūn bái lù jié,xiàng yí yín măo zĭ hé chē。

子午结朝霞。zĭ wŭ jié cháo xiá。

王阳术,得秘是黄牙。wáng yáng [shù,zhú],dé mì shì huáng yá。

万蕊初生将此类,黄钟应律始归家。wàn ruĭ chū shēng jiāng cĭ lèi,huáng zhōng yīng lǜ shĭ guī jiā。

十月定君夸。shí yuè dìng jūn kuā。

黄帝术,玄妙美金花。huáng dì [shù,zhú],xuán miào mĕi jīn huā。

玉液初凝红粉见,乾坤覆载暗交加。yù [yè,yì] chū níng hóng fĕn jiàn,qián kūn fù zài àn jiāo jiā。

龙虎变成砂。lóng hŭ biàn chéng shā。

长生术,玄要补泥丸。cháng shēng [shù,zhú],xuán yào bŭ ní wán。

彭祖得之年八百,世人因此转伤残。péng zŭ dé zhī nián bā băi,shì rén yīn cĭ zhuăn shāng cán。

谁是识阴丹。shuí shì shí yīn dān。

阴丹诀,三五合玄图。yīn dān jué,sān wŭ hé xuán tú。

二八应机堪采运,玉琼回首免荣枯。èr bā yīng jī kān căi yùn,yù qióng huí shŏu miăn róng kū。

颜貌胜凡姝。yán mào shèng fán shū。

长生术,初九秘潜龙。cháng shēng [shù,zhú],chū jiŭ mì qián lóng。

慎勿从高宜作客,丹田流注气交通。shèn wù cóng gāo yí zuò kè,dān tián liú zhù qì jiāo tōng。

耆老反婴童。qí lăo făn yīng tóng。

修身客,莫误入迷津。xiū shēn kè,mò wù rù mí jīn。

气术金丹传在世,象天象地象人身。qì [shù,zhú] jīn dān [chuán,zhuàn] zài shì,xiàng tiān xiàng dì xiàng rén shēn。

不用问东邻。bù yòng wèn dōng lín。

还丹诀,九九最幽玄。huán dān jué,jiŭ jiŭ zuì yōu xuán。

三性本同一体内,要烧灵药切寻铅。sān xìng bĕn tóng yī tĭ nèi,yào shāo líng yào qiē xún qiān。

寻得是神仙。xún dé shì shén xiān。

长生药,不用问他人。cháng shēng yào,bù yòng wèn tā rén。

八卦九宫看掌上,五行四象在人身。bā guà jiŭ gōng kàn zhăng shàng,wŭ xíng sì xiàng zài rén shēn。

明了自通神。míng le zì tōng shén。

学道客,修养莫迟迟。xué dào kè,xiū yăng mò chí chí。

光景斯须如梦里,还丹粟粒变金姿。guāng jĭng sī xū rú mèng lĭ,huán dān sù lì biàn jīn zī。

死去莫回归。sĭ qù mò huí guī。

治生客,审细察微言。zhì shēng kè,shĕn xì chá wēi yán。

百岁梦中看即过,劝君修炼保尊年。băi suì mèng zhōng kàn jí guò,quàn jūn xiū liàn băo zūn nián。

不久是神仙。bù jiŭ shì shén xiān。

瑶池上,瑞雾霭群仙。yáo chí shàng,ruì wù ăi qún xiān。

素练金童锵凤板,青衣玉女啸鸾弦。sù liàn jīn tóng qiāng fèng băn,qīng yī yù nǚ xiào luán xián。

身在大罗天。shēn zài dà luó tiān。

沉醉处,缥渺玉京山。chén zuì chù,[piāo,piăo] miăo yù jīng shān。

唱彻步虚清燕罢,不知今夕是何年。chàng chè bù xū qīng yàn bà,bù zhī jīn xī shì hé nián。

海水又桑田。hăi shuĭ yòu sāng tián。

忆江南译文

译文

忆江南注释

注释

忆江南赏析

赏析

忆江南背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号