返回
请输入搜索内容请输入搜索内容
更多栏目

奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右

柳宗元 [唐代]

方城临临,王卒峙之。fāng chéng lín lín,wáng [zú,cù] [zhì,shì] zhī。

匪徼匪竞,皇有正命。fĕi [jiào,jiăo,jiă] fĕi jìng,huáng yŏu zhèng mìng。

皇命于愬,往舒余仁。huáng mìng yú sù,wăng shū yú rén。

踣彼艰顽,柔惠是驯。bó bĭ jiān wán,róu huì shì xùn。

愬拜即命,于皇之训。sù bài jí mìng,yú huáng zhī xùn。

既砺既攻,以后厥刃。jì lì jì gōng,yĭ hòu jué rèn。

王师嶷嶷,熊罴是式。wáng shī yí yí,xióng pí shì shì。

衔勇韬力,日思予殛。xián yŏng tāo lì,rì sī [yŭ,yú] jí。

寇昏以狂,敢蹈愬疆。kòu hūn yĭ kuáng,găn dăo sù jiāng。

士获厥心,大袒高骧。shì huò jué xīn,dà tăn gāo xiāng。

长戟酋矛,粲其绥章。cháng jĭ qiú máo,càn qí suí zhāng。

右翦左屠,聿禽其良。yòu jiăn zuŏ tú,yù qín qí liáng。

其良既宥,告以父母。qí liáng jì yòu,gào yĭ fù mŭ。

恩柔于肌,卒贡尔有。ēn róu yú jī,[zú,cù] gòng ĕr yŏu。

维彼攸恃,乃侦乃诱。wéi bĭ yōu shì,năi zhēn năi yòu。

维彼攸宅,乃发乃守。wéi bĭ yōu zhái,năi fà năi shŏu。

其恃爰获,我功我多。qí shì yuán huò,wŏ gōng wŏ duō。

阴谍厥图,以究尔讹。yīn dié jué tú,yĭ [jiū,jiù] ĕr é。

雨雪洋洋,大风来加,于燠其寒,于迩其遐。yŭ xuĕ yáng yáng,dà fēng lái jiā,yú yù qí hán,yú ĕr qí xiá。

汝阴之茫,悬瓠之峨。rŭ yīn zhī máng,xuán hù zhī é。

是震是拔,大歼厥家。shì zhèn shì bá,dà jiān jué jiā。

狡虏既縻,输于国都。[jiăo,jiă] lŭ jì mí,shū yú guó dōu。

示之市人,即社行诛。shì zhī shì rén,jí shè xíng zhū。

乃谕乃止,蔡有厚喜。năi yù năi zhĭ,cài yŏu hòu xĭ。

完其室家,仰父俯子。wán qí shì jiā,yăng fù fŭ zĭ。

汝水沄沄,既清而瀰。rŭ shuĭ yún yún,jì qīng ér mí。

蔡人行歌,我步逶迟。cài rén xíng gē,wŏ bù wēi chí。

蔡人歌矣,蔡风和矣。cài rén gē yĭ,cài fēng hé yĭ。

孰颣蔡初,胡甈尔居。shú lèi cài chū,hú qì ĕr jū。

式慕以康,为愿有馀。shì mù yĭ kāng,wèi yuàn yŏu yú。

是究是咨,皇德既舒。shì [jiū,jiù] shì zī,huáng dé jì shū。

皇曰咨愬,裕乃父功。huáng yuē zī sù,yù năi fù gōng。

昔我文祖,惟西平是庸。xī wŏ wén zŭ,wéi xī píng shì yōng。

内诲于家,外刑于邦。nèi huì yú jiā,wài xíng yú bāng。

孰是蔡人,而不率从。shú shì cài rén,ér bù [lǜ,shuài,shuò] cóng。

蔡人率止,惟西平有子。cài rén [lǜ,shuài,shuò] zhĭ,wéi xī píng yŏu zĭ。

西平有子,惟我有臣。xī píng yŏu zĭ,wéi wŏ yŏu chén。

畴允大邦,俾惠我人。chóu yŭn dà bāng,[bĭ,bēi,bì] huì wŏ rén。

于庙告功,以顾万方。yú miào gào gōng,yĭ gù wàn fāng。

奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右译文

译文

奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右注释

注释

奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右赏析

赏析

奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右背景

背景

最新古诗查询

更多古诗

联系我们

不良信息举报 邮箱 mobile 鄂ICP备2022019829号-2 鄂公网安备 42018502006383号